Przebudowa placu przy zabytkowym kościele w Modliborzycach

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Modliborzycach realizujeoperację pn.: „Przebudowa placu przy zabytkowym kościele w Modliborzycach” dzięki pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Poprawa jakości życia społeczności lokalnej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zagospodarowanie placu przy zabytkowym kościele w Modliborzycach. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości oraz dostępności dla mieszkańców i osób odwiedzających.
Przewidywane wyniki: Wzrost liczby przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Wzrost liczby osób korzystających z nowych, zmodernizowanych lub wyposażonych obiektów placówek pełniących funkcje publiczne, turystyczne lub rekreacyjne.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość Projektu: 310 211, 54 zł
Dofinansowanie: 300 000,00 zł